1. جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه

مهدی حسنی؛ عزیزه احمدی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 13-23

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.7547

چکیده
  مطالب اندکی که درباره‌ی عدد $mathrm{e}$ (عدد نپر) در کتب دبیرستانی وجود داشت ما را بر آن داشت که مقاله‌ی حاضر را در دفاع از اینکه می‌توان حرفهای بیشتری در ارتباط با این عدد در سطح متوسطه بیان نمود، به رشته‌ی تحریر درآوریم. کارمان را در این مقاله با ارائه‌ی تاریخچه‌ای از این عدد آغاز می‌کنیم، و سپس به اثبات نامساوی $0  بیشتر