تخصصی
1. روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین

مهران امینیان؛ مهران نامجو

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 7-17

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2019.113074.1296

چکیده
  مدل‌سازی یک رسته‌ی گسترده از پدیده‌های فیزیکی، مثل رشد کریستال و انتشار شعله، منجر به ردیابی جهت‌هایی می‌شود که با سرعت وابسته به خمیدگی حرکت می‌کند. وقتی که سرعت خمیدگی است، منجر به یکی از معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیر خطی تبهگون کلاسیک در فضای اقلیدسی می‌شود. سوالی که به صورت طبیعی مطرح می‌شود، چگونگی منظم بودن جواب‌ها است. ...  بیشتر