تخصصی
1. الگوهای موزائیک تیل

حمید قربانی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 37-46

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.109316.1266

چکیده
  نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ی مقاله‌ی زیر است: ‎C‎. ‎Genest‎, ‎S‎. ‎L‎. ‎Lauritzen‎, ‎Les mosaïques de Thiele‎, Accromath‎, 11 no‎. ‎2 (2016) 24--29‎.  بیشتر