تخصصی
1. روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر

علی توکلی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 29-36

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.107568.1257

چکیده
  در این مقاله روش‌های فشرده‌سازی تصویر به ویژه روش فرکتالی را بررسی کرده‌ایم و هدف اصلی، آشنایی و گسترش آگاهی جامعه ریاضی و متخصصین مخابرات است. این روش را در مورد هر تصویری نمی‌توان استفاده کرد؛ مثلاً در فشرده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای بیشتر از روش موجک و کانتورلت استفاده می‌شود و روش فرکتالی بیشتر برای تصاویری استفاده می‌شود که ...  بیشتر