تخصصی
1. مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری

علی مرصعی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.106502.1249

چکیده
  واژه آنتروپی یا درگاشت در رشته‌های گوناگون علمی، معانی متفاوت پیدا کرده است که به اساسی‌ترین آنها در این مقاله اشاره می‌کنیم. همچنین در این مقاله سعی خواهیم کرد که ابتدا با یک مرور تاریخی بر مفهوم آنتروپی از شکل عددی آن به شکل عملگری برسیم و در این گذر به برخی از قضایا، نامساوی‌ها، و خواص مهم آنتروپی بپردازیم.  بیشتر