تخصصی
1. انگیزه در آموزش ریاضی

فاطمه انوشه

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 9-12

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.106187.1243

چکیده
  در این مقاله پس از واکاوی دیدگاه نیومن در رابطه با حل مسأله و اشاره به سلسله مراتب نیومن به مقوله‌ی انگیزه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر این روش اشاره می‌شود. از نظر نویسنده موارد زیر مهمترین عواملی است که باعث بی‌انگیزگی دانش‌آموزان در یادگیری وحل مسائل ریاضی می‌شود. عدم مهارت کافی دبیران در استفاده از روش ها و فنون مختلف و نحوه ...  بیشتر