تخصصی
1. احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری

رضا فرهادیان

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.106194.1241

چکیده
  انتخابات مهم‌ترین رخ‌داد سیاسی-اجتماعی در جوامع دارای نظام انتخاباتی است. عدم آگاهی از نتیجۀ انتخابات را می‌توان توسط مدل‌های احتمالی مدل‌بندی کرد و به پیش‌بینی احتمالی دربارۀ این نتیجه‌ پرداخت. از این‌رو در این نوشتار ابتدا احتمال تساوی در انتخابات را بررسی کرده و سپس به معرفی قدرت رأی‌گیری و شاخص قدرت پِن‌روز-بانزاف و اندازه‌گیری‌های ...  بیشتر