جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 دبیر ریاضی

چکیده

مطالب اندکی که درباره‌ی عدد $mathrm{e}$ (عدد نپر) در کتب دبیرستانی وجود داشت ما را بر آن داشت که مقاله‌ی حاضر را در دفاع از اینکه می‌توان حرفهای بیشتری در ارتباط با این عدد در سطح متوسطه بیان نمود، به رشته‌ی تحریر درآوریم. کارمان را در این مقاله با ارائه‌ی تاریخچه‌ای از این عدد آغاز می‌کنیم، و سپس به اثبات نامساوی
$0

کلیدواژه‌ها


[1] A. Azarang, The Persian Tarof in Mathematics, Math. Intelligencer, 33 no. 4 (2011) pp. 1.
[2] M. Hassani, Cycles in graphs and derangements, Math. Gaz., 88 (2004) 123–126.
[3] M. Hassani, Derangements and Applications, J. Integer Seq. (JIS), 6 (2003) no. 1 pp. 8, Article 03.1.2.
[4] M. Hassani, On the Arithmetic–Geometric mean inequality, Tamkang J. Math., 44 (2013) 453–456.
[5] M. Hassani and A. Sofo, Sharp bounds for the constant e, Vietnam Journal of Mathematics, to appear.
[6] O. A. S. Karamzadeh, One-line proof of the AM-GM inequality, Math. Intelligencer, 33 no.2 (2011) pp. 3.
[7] N. Schaumberger, The AM-GM Inequality via x۱/x , College Mathematics Journal, 20 (1989) 320.
[8] J. J. O’Connor and Edmund F. Robertson, The MacTutor History of Mathematics archive:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/index.html