1. جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

منصوره گیاهی صبور؛ محمد صال مصلحیان

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-50

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.21977

چکیده
  در این مقاله، محتوای دانش جبرخطی را در کتاب‏‌های تازه تالیف شده دبیرستان (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) بررسی نموده، و ضمن بیان ضرورت‌ها، قدری محتوای جدید جبرخطی برای مقطع نهم دبیرستان پیشنهاد می‌کنیم. همچنین‌ به‌مواردی اشاره می‌نماییم که تاییدی بر مناسب بودن این محتوای پیشنهادی است.  بیشتر