1. کودکان، ریاضیات و فلسفه

مسعود آرین نژاد

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-5

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.6865

چکیده
  اشاره: بازبینی موضوع درک و آموزش ریاضیات در ارتباط با رشد خلاق کودکان و ارتباط آن با حوزه‌ی پایه-ای دیگری چون فلسفه، به علاوه‌ی شایدها و بایدهایی در قاعده های بازی های جاری این میدان ها محور معانی و اشارات این نوشته هستند.  بیشتر