1. آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟

مهدی شمس

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 11-23

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2019.105827.1235

چکیده
  آماره‌های کمکی از این که توزیعشان به پارامتر مجهول بستگی ندارد ظاهراً هیچ اطلاعی راجع به پارامتر مجهول ارائه نمی‌دهند. اگر یک آماره بسنده، کامل نیز باشد، اطلاعات غیر لازم از نمونه درباره پارامتر مجهول حذف می‌شوند و در این حالت کامل بودن آماره بسنده منجر به بیشترین فشردگی در داده‌ها می‌شود و در حقیقت این آماره بسنده کامل از هر آماره ...  بیشتر