نویسنده = �������� ���������������� ����������
تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 15-21

10.22108/msci.2017.9933

مائده صافی اصفهانی