نویسنده = ���������� ����������
ضریب تأثیر ریاضیات

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 31-37

10.22108/msci.2016.7726

قاسم امیدعلی؛ آیدین آذری