نویسنده = ������������ ������ ��������
روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-76

10.22108/msci.2017.15298

علی اکبر محمدی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی


چگونگی ارائه یک سخنرانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 11-16

10.22108/msci.2016.6227

علی اکبر محمدی حسن آبادی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی