نویسنده = �������������� ������
حدس های زیبا در نظریه گراف

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 11-30

10.22108/msci.2017.21839

سعید علیخانی؛ سمیه جهری؛ علی نوروزی


در مورد حدس روتا

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-91

10.22108/msci.2017.20430

سعید علیخانی؛ علی نوروزی


فراکتال راوزی چیست؟

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 39-43

10.22108/msci.2016.10023

سعید علیخانی؛ علی نوروزی