نویسنده = ������������������ ������
$k$-جبرهای متناهی نمایش و $C^\infty$-حلقه های متناهی مولد

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 25-43

10.22108/msci.2017.12388

زینب خان جان زاده؛ علی معدنشکاف