نویسنده = ������������ �������� ��������
پیراحاصلضرب چیست؟

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 7-12

10.22108/msci.2016.7546

مژده شیرانی راد