نویسنده = ������������ ��������
منطق اخلاقی و اخلاق منطقی تعامل انسان و ماشین در موج سوم هوش مصنوعی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 37-67

10.22108/msci.2022.134930.1528

فریا نصیری مفخم؛ غزال محسنی؛ آرمین جعفرپیشه