نویسنده = �������������� ����������
پیرامون برخی خمینه‌های همدیس اینشتین از بعد چهار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 19-36

10.22108/msci.2022.134518.1518

امیرحسام زعیم؛ یداله آریانژاد؛ مختار قیطاسی