نویسنده = ������������ ������������
پیرامون آنتروپی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 7-27

10.22108/msci.2022.132654.1493

منوچهر شهامت