نویسنده = ���������������� ��������
عملگرهای زیرفضا-آشوبناک و جمع مستقیم آن‌ها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 75-85

10.22108/msci.2022.131618.1482

منصوره موسی پور؛ محمد شهریاری