نویسنده = ���������� ���������������� ������������
آشنایی با وزن‌های همینگ تعمیم یافته

دوره 6، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 87-102

10.22108/msci.2022.130902.1473

فرزانه فرهنگ بافتانی