نویسنده = ������������������ ��������������
پیچش تابع‌ها و فضاهای اورلیچ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 95-107

10.22108/msci.2021.130896.1474

ابراهیم اکبربگلو