نویسنده = �������� �������������������� �������� ������
ساختاری برای تعمیم دادن گروه‌ها

دوره 6، شماره 3، آذر 1400، صفحه 11-17

10.22108/msci.2022.131518.1478

نصرت اله شجره پورصلواتی