نویسنده = ���������������� ��������
ماتریس‌های فاصله و مقیاس‌گذاری چندبعدی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 13-24

10.22108/msci.2021.129105.1436

محمد باقر اسدی؛ رحیم علیزاده