نویسنده = �������� ����������
تکوین تاریخی متغیرِ موثر ولی مغفولِ نگرش ریاضی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 53-68

10.22108/msci.2021.128067.1423

فاطمه دری؛ ابوالفضل رفیع پور