نویسنده = ������������ ����������
مسئله ازدواج پایدار

دوره 5، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-12

10.22108/msci.2021.127930.1420

جواد طیبی؛ مرضیه فلاحت؛ ابوالفضل عبدالله زاده