نویسنده = ���������� �������������� ��������������
روش افراز واحد چندجمله‌ای؛ ابزاری کارامد در تقریب توابع

دوره 5، شماره 3، آذر 1399، صفحه 75-97

10.22108/msci.2021.127648.1417

داود میرزائی؛ محمدرضا احمدی دارانی؛ سعید وحدتی