نویسنده = ������������ ��������
توصیفی شهودی از خمیدگی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 17-28

10.22108/msci.2021.127330.1414

محمد مقدسی