نویسنده = ������������ ��������
معادله مسیر نور در فضاهای فرکتالی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-16

10.22108/msci.2021.129267.1439

علیرضا خلیلی گلمانخانه؛ امیر پیشکو


حساب دیفرانسیل و انتگرال فرکتالی؛ از نظریه تا کاربرد

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 55-68

10.22108/msci.2021.125705.1402

امیر پیشکو؛ علیرضا خلیلی گلمانخانه