نویسنده = ���������� �������� ��������������
خواص مشترک برخی زیرحلقه های $\mathbb{R}^X$

دوره 6، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 29-47

10.22108/msci.2022.133142.1502

محمدرضا احمدی زند