نویسنده = �������� ������������ ���������� �������� ��������
تحلیل، تعمیم و کاربردی از حدس کولاتس

دوره 5، شماره 3، آذر 1399، صفحه 23-37

10.22108/msci.2021.123903.1370

عاطفه حسن زاده؛ محسن فتحی آقبلاغ مصطفی خان