نویسنده = �������������� ����������
گزارشی از عملکرد کمی و کیفی مقالات چاپ شده محققین ریاضی کشور

دوره 4، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 31-47

10.22108/msci.2020.122388.1362

منیژه گودرزی؛ فاطمه احمدی تاری؛ موسی گابله