نویسنده = ������������ ������ ����������
عملگرهای استلزام

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 77-93

10.22108/msci.2021.130252.1462

سید محمود طاهری


آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 49-59

10.22108/msci.2019.106316.1245

عباس پرچمی؛ سید محمود طاهری