نویسنده = ������������ ����������
انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-67

10.22108/msci.2019.118340.1332

مرتضی امینی؛ ساجده جوادی؛ مجید سلیمانی دامنه