نویسنده = ������������ ����������
جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 13-23

10.22108/msci.2016.7547

مهدی حسنی؛ عزیزه احمدی