نویسنده = ���������������� ����������
روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-17

10.22108/msci.2019.113074.1296

مهران امینیان؛ مهران نامجو