نویسنده = ���������� �������������� ����������
مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-6

10.22108/msci.2019.112535.1290

رمضان ضرغامی فارفار؛ احسان حیدری فارفار