نویسنده = ������������ �������������� ����������
ضرب کرونکر و کاربردها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-57

10.22108/msci.2018.104599.1227

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی