نویسنده = ������������ ��������
آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 49-59

10.22108/msci.2019.106316.1245

عباس پرچمی؛ سید محمود طاهری