نویسنده = ���������� ���������������� ������ ������ ��������
خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 45-58

10.22108/msci.2018.103951.1225

سید علی محمد محسنی الحسینی؛ هنگامه سنمار