نویسنده = �������������� �������� ������������
نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 37-47

10.22108/msci.2019.102821.1233

شهرام نصیری؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری؛ افسانه نورمندی پور