نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-17

10.22108/msci.2017.104332.1226

سید محسن قریشی شهرکی


راهنمایی برای تدریس ریاضیات

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 11-14

10.22108/msci.2017.10951

سید محسن قریشی شهرکی