نویسنده = �������������� ����������
کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 25-39

10.22108/msci.2017.101224.1209

سید وحید قاسم زاده؛ سلمان برومند؛ رقیه خسروی