نویسنده = ���������� ��������
حدس های زیبا در نظریه گراف

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 11-30

10.22108/msci.2017.21839

سعید علیخانی؛ سمیه جهری؛ علی نوروزی