نویسنده = ������������ �������������� ��������
نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-8

10.22108/msci.2020.119636.1344

علی اصغر سروری؛ حمید مظاهری تهرانی؛ حمید رضا خادم زاده