تخصصی
1. نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند

علی اصغر سروری؛ حمید مظاهری تهرانی؛ حمید رضا خادم زاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.119636.1344

چکیده
  در این مقاله به بررسی مسئله نزدیکترین دوتایی می‌پردازیم. این مسئله پیش از این در فضاهای متری مطرح گردیده و مطالعه شده است و در این مقاله به بررسی آن در فضاهای مشبکه پرداخته می‌شود و از منظر ترتیبی مورد بررسی قرار می دهیم. این مسئله در فضای مشبکه های کامل ددکیند مورد بحث قرار می‌گیرد.  بیشتر