نویسنده = ���������� �������� ����������
نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 59-68

10.22108/msci.2018.47307.1160

پدرام جعفری قمی