نویسنده = ������������ ���������������� ������������
آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 25-37

10.22108/msci.2019.112318.1288

علیرضا بابایی بندارتی


مسأله بهینه سازی شدت پرتو در پرتو درمانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 31-49

10.22108/msci.2017.12214

علیرضا بابایی بندارتی