نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتوماتون متناهی غیر قطعی کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • آتوماتون متناهی قطعی کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • آماره بسنده مینیمال آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • آماره کمکی آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • آموزش نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]

ا

ب

 • بازده انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • بازی رایانه‌ای نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • بازیهای گیلمن مسئله مونتی هال [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 61-71]
 • بدون کلید واژه روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-17]
 • برآوردگر حداکثر درستنمایی آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • بردارویژه رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • برنامه ریزی عدد صحیح دودویی حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-60]
 • بهینه‌سازی دوهدفه انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

پ

 • پردازش سیگنال کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]

ت

 • تابع معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • تابع زتای ریمان‏ قضیه اعداد اول [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 23-43]
 • تاریخ ریاضی معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • تاریخ ریاضیات در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • تبدیل فوریه کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • تبدیل موجک کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]

ج

 • جدول سودوکو حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-60]
 • جستجوی متن کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]

ح

د

 • دبیران ریاضی معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]

ر

 • ریاضی نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • ریاضیات مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • ریاضیات روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • ریاضیات بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]
 • رتبه بندی رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • ریسک انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • رشته هنر بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]
 • ریشه دوم در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • رغبت بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]
 • روش تدریس معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • روش مونته سوری روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • رویکرد یکپارچه روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]

ز

 • زبان صوری کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • زمانبندی ورزشی نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]

س

 • ساختارهای جبری مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]
 • سطوح تفکر فن‌هیلی آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 9-22]

ف

 • فرضیه ریمان قضیه اعداد اول [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 23-43]
 • فرمول بیز مسئله مونتی هال [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 61-71]

ق

 • قضیه باسو آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • قضیه بهادر آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • قضیۀ اویلر یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 73-79]
 • قضیۀ ویلسون یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 73-79]

ک

 • کنیس ریبت مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • کوتاه ترین مسیر نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]

گ

 • گروه آبلی یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 73-79]
 • گروه های متناهی مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]

م

 • ماتریس جایگشتی حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-60]
 • ماتریس نامنفی رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • مدل میانگین-واریانس انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • مدل مین‌ماکس انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • مرز کارا انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • مسئله مونتی هال مسئله مونتی هال [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 61-71]
 • مشبکه‌های کامل ددکیند نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • مقدارویژه رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • موجک هار کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]

ن

 • نظریه فن‌هیلی آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 9-22]
 • نظریه گراف نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]
 • نمودار کیلی مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]

ه

 • همگرای ترتیبی نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • همگرای یکنواخت نسبی نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • هندسه آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 9-22]

ی

 • یادگیری نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • یادگیری بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]